Friday, May 26, 2017

Andhshraddha


27 May 2013
હું એ સમયે ભરુચમાં હતો ,એકવાર ખેરાળુના બાપુ હાયવે થઈને ભરુચ આવેલા, લોકોની એવી ભીડ હતી કે અમારે પ્રાઈમમિનિસ્ટર જેવો બન્દોબસ્ત ગોઠવવો પડેલો. એટલામાં ભરુચ સીટીના અમારા જમાદાર મીર્જા આવ્યા તેમને મારા માને વાની તકલીફ હતી તેની જાણ હતી એટલે એતો ફુંક મારેલી પાણીની બાટલી આપી ગયેલા, જો કે એ પાણીથી કાંઈ ફાયદો થયો જ નહીં, પરંતુ ભારતીય જનતાના વહેમ અને ગાડરીયા પ્રવાહનું એક વરવુ સ્વરુપ જોવા મળ્યુ.
હાયવે પર જયેન્દ્રપુરી આર્ટ્સ કોલેજ હતી , તેના અતંત વિશાળ મેદાનમાં હજારો માણસો પોતાના
હાથમાં જે વાસણ , ડબ્બા વિગેરે આવે તે લઈને બાપુની ફુંક મરાવવા આવી ગયેલા ! મેં તો મારા આક્હા ડીવીઝનમાંથી ફોજદારો, ઈંસ્પેક્ટરોને બોલાવી પોતે બન્દોબસ્ત કરેલો !અમને થયું આના કરતાં ભરુચને પાણીનો પુરવઠો આપતી ટાંકી ને જ ફુંક મરાવી લઈએ, બધાના રોગ, રડીયા તાવ તડીયા દુર થઈ જાય અને બધા જ દાક્તરો નવરા થઈ જાય ! પરંતુ તેમ ન થયુ અને ફુંક મારવા વાળા બાપુને જ જન જાગ્રુતિની ફુંક લાગી ગઈ અને તે જ નવરા થઈ ગયા. !
પણ એક વાત માટે તેને ક્રેડીટ આપવી જોઇએ, ગુજરાતને ખુણે ખાંચરેથી બસ સેવાઓ ખેરાળુ માટે ચાલુ થઈ ગઈ, ઘણી તો હજી સુધી ચાલે છે સુરતના આંતરીયાળ કસબા નિઝરની બસ તો હજી ચાલે છે ! , તેને બાપુની ફુંક હજી લાગી નથી! 

Wednesday, May 24, 2017

Rawalpindi ---- Anand Baxi

रावलपिंडी
ये मेरी जिन्दगी से गइ
मैं यहां आ गया वो वहां रेह गइ
कुछ ना मैं कर शका देखता रह गया
कुछ ना वो कर शकी,देखती रेह गइ
लोग कहते है तकशीन सब हो गया
जो नहीं बट शकी चीझ वो रेह गइ
याद पीडी की आती है अब किस लिये
मेरी मिटटी थी ,जेलम में बेह गइ
इन जमीनो ने कितना लहू पी लिया
ये खबर आसमानो तलक है गई
रास्ते में खडी हो गई सरहदें
सरहदो पे खडी बेबसी रेह गई
दे गई घर, गली, शहर मेरा किसे
क्या पता कीस से बक्षी वो क्या केह गई
आनंद बक्षी
असल तो रोमन लिपि में यह गझल थी ।मैंने आनंद बक्षी साहब के जनम दिन पर रेडियो पर उनके बेटे की टेलीफोन पर बातचीत सूनी और उनके बेटेने यह गझल बोली थी । मेरी बदकिस्मती से मैंने वो बातचित ओडियो पर रिकोडॅ की थी । और ओडियो फेसबुक पर रखा नहीं जाता । मैं ने इक दोस्त को लिखा अगर वो यह बात चित फेसबुक पर रख शके लेकिन उनका कोइ जवाब नहीं मिला ।यकायक वो गझल मुझे गूगल से मिली ।ईसलिये मैं गूगल का शुक्रगुजार हूं ।फिर भी मूशकिल आइ ।वो तो रोमन लिपि में थी । तो मैं देवनागरी लिपि में उतारने बैठ गया और इक घंटे की मेहनत के बाद यह काम पूरा कर शका ! क्यों कि वह टाइपिंग मोबाइल पर करनी थी । आप ज्यादा तादात मे पढोगे तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत रंग लाइ है ।

Tuesday, May 23, 2017

Had the British stayed up to 2000

A post from Munawwar Hussain
--------- Being honest and upfront were not the only qualities needed to build a successful nation, my driver is very honest man, can we make him PM?... Jinnah failed to realize that his people were not competent enough to run a country, Brits were developing the country's infrastructure, they had all the technology to build whole India much better than what we did after 1947, these leaders stopped that development and prosperity for 400 million people, which could have made lives of the masses much better, imagine if it had continued till 2000, we would have been even better than Canada or Australia

Comments
Munawwar Hussain Sir thank you for posting my comments and thoughts


Bharatbhai R Pandya Acp I agree. In British Raj communalism was absent, we could find number of Muslim and Christian Officers and Judges. The Brahmins displaced them all and fixed themselves in their posts. ...... Casteism was there as the British were dependent on the spying of the Brahmins over the Indian population, that is why they did not touch casteism of the dominant castes of the Hindus.But after the exposition of Ambedkar, they might have been forced to eliminate this notorious inhuman casteism the Hindus.................The Brahmins willingly inherited the Super Human mentality of Nazi Germany and it continues even today .......Naxalism is not all about the Adivasi lands but a revolt against the atrocious Caste System...........You are right when you say India could have been more prosperous and advanced had the British stayed up to 2000, but Gandhi and Nehru and other VarNvyavasthavadi Congress leaders wanted power at the earliest in their hands . This stretegy was adopted much earlier by them when they maltreated Jinnah in the Congress Convention in Nagpur. Pl read my posts on the incident. Author Wolpert has vividly described the incident in his book " Jinnah of Pakistan ". Congress dominated by the Princes and Casteist and communals did not want to share power with Dalits of Ambedkar or Muslims of Jinnah.They wanted to swallow the entire laddu ( sweet balls ) themselves only.The disparities in economic and social areas are due to this power hungriness of the casteist and communalist forces in India ( I think Pakistan has more or less same problem as when we see politicians exhorting people on religious lines, we feel they want to divert the attention of their people from stark realities of Economic Degradation and Social Discriminations to religion. here ram mandir is nothing but that exercise on a grand scale.And the orthodox people will never build Ram Mandir, otherwise their great mobilising mascot  will vanish ! This is the crux of the dilemma.------------------------------------------The trouble arose from the all embracing mentality of the Brahmins here and the Punjabis in Pakistan.They did not set their aims on 1. Spreading education in masses 2. They did not concentrate on increasing production  and Productivity of the labour classes 3. They did not concentrate on improving health, amenities of living , (  toilets etc ) 4. They did not set on course of improving lot of the farm labour (  They could not do this as in India  most of the rural leaders were big big Zamindars and they wanted exploitation of the dalits continued. For continued exploitation of farm labour , it was necessary to keep them away from education and keep them in perpetual abject poverty. Pakistan faced same problems there Big Zamindars like Bhutto b Family became PMs, and Generals were also absent farmers  !


Saturday, May 20, 2017

Chaotic situation of Education in Rural India

Bharatbhai R Pandya Acp That is the thing. We were taught English from 5 th Standard as it was a Missionary School.The teachers were very sincere, there was one teacher who was B.Sc. and was teaching us science subjects, his name ( I remember his name even after 60 years, it was Samuel Christie, he saw that were deficient in English Grammar, and said once, " Unless you have a sound grip on English Grammar, you will not be able to learn English language properly. So , he started taking extra class for English Grammar ( after the school hours ) and taught us tenses first and then some peculiarities of Grammar constructions ! This was not his job , but had a passion to teach us correct things correctly.------------------------------------------ 2. As a child I saw illiterate adults going into the school building in out maholla at night , they learnt at least reading casually and putting their signatures ! One of such an adult student rose to be Member of Surat Municipal Corpn and became Chairman of water Suppy !-------------------------I was General secretary and President of a NGO South Gujarat Deen Bandhu Congress and we were conducting classes for adults but rarely a genuine adult came and learnt, mostly school children attended the classes, with a hope that they would not be subjected to attend Adult Literacy Courses !----------------The situation in rural side is quite disappointing as there are no rooms , tables and teachers always missing and coming once or twice in a month to collect their salaries . VarNvyavastha has also an impact on rural scenario as the teachers do not want to teach the students of SCs and Adivasis at all . They desire that the boys should get recdruited as farm labour only. ----- Unluckily M. Gandhi had similar view and questioned the advisability of opening new schools for Dalit and Adivasi students ( Such were our rotten leaders )

Monday, May 15, 2017

Law else where and in India

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yf/r/g_kf1vXYV_O.png
Why do Indians become law abiding citizens when they settle in other countries?
   Me  ;--------For fear of instant and sure punishment. Here the justice delivery system is plagued by lethargy, casteism, communalism, corruption.No fear of any thing rules mind of the law breakers 
When I was undergoing training at the Forensic Science Institute years back, Professor Amzad Khan of the same institute, and a name in the Sociology, had said to us " Remember law is ruthless with its followers but is afraid of its breakers. " is 100 % true in the Indian and Pakistani settings.
      Bharatbhai R Pandya Acp My frd Professor D.J.Naik told me this story when he was in USA for a visit. " It so happened that myself, your bhabhi and my son had gone to visit a super store. My son and wife had gone inside the store and I just waited near the parked car. So I thought let me sit in the driver's seat, so I opened door and sat on his seat. After a few minutes a policeman came stood besides my door and wanted to check the licence. I came out of the car, I had no driving license for USA and told him so that I had only sat in driver's seat and was not doing any thing connected with driving. .... Then all of a sudden he took out his revolver and commanded me to turn on the bonnet with extended hands with palms touching the bonnet keeping my face down, otherwise he would shoot me ". I had to obey his order , otherwise he would have killed me. There were many incidents when the American criminals had shot policemen on the excuse of taking out licence from the pocket and had fired. So I obeyed his orders, he checked my pockets ,to see whether there was any revolver inside the pocket. I feel I escape a bullet or two of the policemen that day 
!....... ". It is this awe which produces obedience to law.

   My status in detail :-
     Why NRIs break law with pleasure in India and obey it abroad loyally ? 
They obey law in Middle East , USA England for fear of instant and sure punishment. Here the justice delivery system is plagued by lethargy, casteism, communalism, corruption.No fear of any thing rules mind of the law breakers 
When I was undergoing training at the Forensic Science Institute years back, Professor A.M.Z. Khan of the same institute, and a name in the Sociology, had said to us " Remember law is ruthless with its followers but is afraid of its breakers. " is 100 % true in the Indian and Pakistani settings.
In European countries law is ruthless with every one, ordinary or extra-ordinary.Even the PM of England had to appear before the officer in charge of the Police Station in whose area the school of his son was located. They son had misbehaved in school and as per law his father was supposed to receive "rebuke "for the son's misbehavior, and the PM of England had to appear before the Police Inspector to receive the rebuke. 
In India rules and laws are made selective only Muslims and Dalits are targets of Law Giving them protection of law is entirely a distant dream.


Sunday, May 14, 2017

Will anyone tell me where the Kachhra is, which all these four leaders are clearing?
LikeShow More Reactions
Comment
Comments
Bharatbhai R Pandya Acp Kachra nahi hai, ye sab naTak hai. Kachra to inke dimag mein bhara pada hai. Vo to jab vo munh kholte hai, tab bahar nikal aata hai, jhahar ke roop mein. Inko pata nahi hai ki Mukhya Mantri ka kaam kya hota hai ? Mukhya mantri ke karya ke liye isko laya gaya hai ki rasteki safai karne ke liye ? Mansahar nahi karna, kuchadkhane bandh karvana, gau rakshako ke naam goonDoko Muslim aur Dalito par hamle karvana, ye kaam kya CM ka hota hai ? Jhahrile bhaShaN de kar dange karvana, ye kaam kya CM ka hota hai ? Are jara Congress ke mantrione kaise kaise kaam kar Dale vo jara paDho aur aise kaam kar dikhlao, ye saaf safai ka kaam tumhara nahi hai, Pahla kaam tumhare hi dimag mein ghus gai jhaharile vichardhara badlo.Constitution ka abhyas karo aur usmein likhe aadarsh kaise siddh karne chahiye , vo shikho. ------- Ham jab Junagadh Police Training mein hazir hue tab pahle hi deen hamare Guru Police Inspector Shri Makhijani ne hamko hamara kartavya batate kaha tha ki, tumhara pratham aur aakhiri kartavya " Prevention and Detection of Crime and Maintenance of Law and Order hai " Yah hamesha yaad rakhna.------- Tumko kisine aisi salah suchna dee hai ki nahi ? Ki bas naTakbazi karte raho, ek deen PM jarur banoge, aisa kaha tha ? -------- Sharm ki baat hai.

Sunday, May 7, 2017

The Muslim gentry and the poor

Helping the poor , the handicapped and beggars
=================================================
Yesterday we were gossiping at the shop of a shayar friend,. With me was another All India level shayar. A Muslim beggar woman came for alms, I put my hand in pocket but a note of 100 came out, and I wanted to give only 10/-. So the All India level shayar took out a 10 note and gave me,I handed it over to the woman, she went.
I have seen many Muslim shop keepers keeping small change specially for giving alms to the beggars. It is their culture to help the destitute as Quran commands so.
Today , I was sitting with my Gujarati Sahitya Parishad Award winner Kisanbhai Sosa at our regular jaunt.at Agano vad at noon time , I saw a car with some Muslim women in the car,abruptly stopped, even on wrong side , the owner driver lowered the glass and took out some money and gave it to some one, I rose to see who the receiver was, he was a handicapped beggar with no leg and the Muslim gentleman had given alm to him.
The friend remarked, " The Muslims are having some humanity in a corner of their heart and they donate money to the destitutes. " I remarked that is because their religious scripture commands them to help the destitutes and handicapped and the poor.
That is how the well known Urdu-Hindi Shayar Shahjahan Shad has said in a gazal " Has any fakir returned empty handed from my house ? "

Comments